Congrés Internacional – RegioCat

“El Regionalismo bien entendido”
Ambigüitats i límits del regionalisme a l’Espanya franquista

De dimecres 29 a divendres 31 de gener de 2020
Palau Macaya (Passeig de Sant Joan 108, 08037 Barcelona)

El projecte “Regionalismo en Cataluña bajo el franquismo: discursos y prácticas” (HAR2017-87957-P, Regicoat), del grup de recerca IdentiCat de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) tanca els seus primers tres anys d’activitat amb una trobada d’investigadores i investigadors que treballen sobre el paper del regionalisme dins del franquisme des de perspectives culturals, polítiques, institucionals, històriques, econòmiques, jurídiques o artístiques. En la nostra opinió, durant la dictadura trobem una sèrie de pràctiques i discursos (en col·laboració, connivència o permissivitat) que matisen la suposada uniformitat del franquisme. A través d’aquests elements regionalistes es poden rastrejar continuïtats i reinterpretacions del passat que integren o toleren alguns particularismes i que permeten obtenir una visió més completa i ajustada del règim espanyol i de la societat que n’ha estat hereva.

El congrés s’articula en diferents taules temàtiques on cada participant disposarà de mitja hora per a presentar el seu treball. Al finals de les diferents presentacions, s’obrirà el debat a partir d’allò exposat. Posteriorment, prèvia validació per part del comitè organitzador, es proposarà publicar una selecció de les aportacions. Aquestes versions finals i originals s’hauran de lliurar abans del 1 d’abril de 2020, en format MS Word o similar, amb una extensió d’unes 12.000 paraules, seguint el sistema de citació Chicago i amb les referències bibliogràfiques utilitzades llistades de forma completa al final, i junt amb una breu nota curricular de no més de 100 paraules.

Comitè organitzador
Alfons Aragoneses, Jaume Claret, Joan Fuster, Marc Gil i Muriel Gómez

Comitè científic
Alfons Aragoneses, Jaume Claret, Josep Maria Fradera, Joan Fuster, Marc Gil, Muriel Gómez i Ricardo Robledo

Programa

Dimecres 29

 • 16:00 Recepció
 • 16:15 Benvinguda a càrrec de Marta Aymerich, vicerrectora de Planificació estratégica i Recerca i de Jaume Claret, IP de RegioCat
 • 16:30 Conferència del professor de la Universitat de Leiden, Eric Storm (presentació Joan Fuster)
 • 17:30 Debat

18:00 Pausa – cafè

18:30 – 20:30 Taula 1: regionalismes, moderada per Jordi Amat

 • Andrew Dowling, Cardiff University: State reconfiguration & proto-regionalism in Spain
 • Joan Fuster Sobrepere, UOC: La tensió centrípeta-centrífuga en la construcció de l’estat liberal 
 • Andrea Geniola, CEDID-UAB: Entre fracaso relativo y condicionante inevitable. Algunas consideraciones metodológico-conceptuales para el enfoque del regionalismo franquista

Dijous 30

9:30 Taula 2: regionalismes, moderada per Andrew Dowling

 • Gustavo Alares, Universitat de Saragossa: “Que con ello se honra más a España”. Las vicisitudes del aragonesismo franquista
 • Manuel Ruiz Romero: Andalucía hacia la transición. Factores para la emergencia de una conciencia regional
 • Nicolás Sesma Landrín & Carlos Domper, U. Grenoble: Aragón y el reciclaje de las cúpulas regionales por el franquismo

11:30 Pausa – cafè

12:00 Taula 3: cultura, moderada per Alfons Aragoneses

 • Marc Gil, UOC: El nomenclàtor del primer franquisme
 • Muriel Gómez Pradas & Dolors R. Roig, UOC: Club 49. L’autarquia necessària
 • Ana Rodríguez Granell, UOC:  La arquitectura de la autarquía a través del debate sobre la modernidad. El ideario falangista en proyectos del Instituto Nacional de Colonización y la Obra Sindical

14:00 Dinar

16:00 Taula 4: cultura, moderada per Muriel Gómez

 • Narcís Figueras Capdevila, UOC: El fenomen dels Jocs Florals a Barcelona i Catalunya durant el franquisme: resistència o legitimació?
 • Anna Romero & Jaume Subirana, UPF: Eugeni d’Ors i els seus editors catalans després de la Guerra Civil
 • Carme Torrents & Carles Puigferrat: La manipulació de la figura de Jacint Verdaguer pel franquisme

18:00 Pausa – cafè

18:30 – 20:30 Taula 5: dret, moderada per Marc Gil

 • Alfons Aragoneses, UPF: El jurista en el barrio gótico: foralismo y tradicionalismo en el derecho catalán del siglo XX
 • Roldán Jimeno, UPNA: Regionalismo y derecho foral navarro: continuidades y reinterpretaciones
 • Rubén Pérez Trujillano, Universidad Sevilla: Andalucismo republicano fallido

Divendres 31

9:30 Taula 6: Política, moderada per Joan Fuster-Sobrepere

 • Jordi Amat Fusté: Un refugi regionalista pels pronois a la postguerra: Salvador Millet fa recerca al despatx de Francesc Cambó
 • Jaume Claret, UOC: La gran Barcelona de Porcioles
 • Jordi Sabater García, URL: Fernando Valls-Taberner. Del regionalisme catalanista al franquisme

11:30 Pausa – cafè

  • 12:00 Conferència de la professora de la UCM, María Dolores Jiménez Blanco (presentació Muriel Gómez)
  • 14:00 Tancament
Partners