Objectius

Els objectius de la recerca són:

1) Comprendre l’abast i l’evolució d’iniciativa de matriu regionalista integrades o tolerades pel franquisme. Aprofundir sobre les estratègies de legitimació del regionalisme als marcs ideològics que definia el “Nuevo Estado”, i veure quina fou la seva evolució temporal, tot construint un marc teòric que situï les pràctiques regionalistes desplegades entre 1939 i 1975 en una perspectiva a llarg termini des de la revolució liberal fins el present.

2) Descriure i analitzar com s’articularen políticament els principals projectes de naturalesa regionalistes, quins actors els van impulsar, amb quines aliances van comptar dins del règim a escala nacional i local i amb quins suports socials. Amb especial atenció a iniciatives polítiques com: la defensa del dret civil català, l’impuls i la participació en els programes d’apertura econòmica, i els desenvolupaments institucionals lligats a la capitalitat barcelonina.

3) Establir quins discursos i pràctiques culturals –molt sovint lligats als programes de preguerra— es van desenvolupar des d’àmbits oficials o paraoficials, amb l’objectiu de legitimar les iniciatives polítiques citades.